×
Agent Login
Модул Agent Login дава възможност на вашите агенти да правят резервации
директно във вашия Travel Office

  • Възможност за следене на резервациите, направени от всяка фирма
  • Възможност за редакция - добавяне, изтриване или промяна в данните на фирма
  • Данни към всяка фирма - Код на фирмата, наименование, номер и вид (ТА, ТО) на лиценз, БУЛСТАТ, МОЛ, адрес на регистрация, адрес за кореспонденция, град, държава, координати (телефон, мобилен телефон, email, пощенски адрес), лице за контакт
  • Архив на въведените фирми

0895 040 353
пълна версия